در این کتاب مسئله ها و پاسخ تشريحی پانزده دوره از المپبادهای جهانی فيزيک انتخاب و ترجمه شده است . ویرایش این کتاب را سرکار خانم دکتر منیژه رهبر انجام داده اند. این پانزده دوره ، از بیست و چهارمین المپیاد جهانی فيزيک که در شهر ویلیامسبورگ آمریکا در  سال 1993 برگزار گردید شروع شده و با سی و هشتمین المپیاد جهانی فيزيک که در سال 2007 در شهر اصفهان برگزار شد به پایان  می رسد.

ناشر: انتشارات فاطمی

اطلاع رسانی 88945545