کتاب های کار فیزیک 1 پایه دهم - انتشارت مدرسه (88822668)

بستۀ آموزشی فیزیک 1 پایه دهم، با کتاب های کار انتشارات مدرسه تکمیل می شود. این کتاب ها که برای رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک به طور جداگانه عرضه شده اند، در برگیرندۀ مجموعه ای منسجم و متنوع از پرسش، تمرین، مسئله و فعالیت های تکمیلی برای هر فصل کتاب است که بر اساس شیوه های نوین ارزشیابی تالیف شده اند. در پایان هر فصل این کتاب ها، دو آزمون، یکی تشریحی و دیگری چند گزینه ای، برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است. این آزمون ها به معلمان کمک می کنند تا  آموخته های دانش آموزان را بر اساس اهداف برنامۀ درسی فیزیک 1 مورد ارزشیابی قرار دهند.  

دبیران گرامی فیزیک برای دریافت راهنمای معلم کتاب های کار فیزیک 1 با ذکر محل خدمت و دبیرستانی که آموزش می دهند، درخواست خود را به ایمیل khalily@gmail.com ارسال کنند.

لینک خرید کتاب های کار فیزیک 1 از سایت انتشارات مدرسه: رشتۀ علوم تجربی         رشتۀ ریاضی و فیزیک

لینک خرید فایل کتاب های کار فیزیک 1 از سایت فیدیبو: رشتۀ علوم تجربی         رشتۀ ریاضی و فیزیک